Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: MFN0639237

Notice effective from
17th December 2021 to 16th January 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER ARTICLE 12
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063625 - Change of use of agricultural land to form an extension to the residential curtilage, erection of retaining wall and landscaping at 11 Oakwood Drive, Drury, Buckley. (The proposed development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates and also affects a public right of way).
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application® have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
063714 - Erection of agricultural building at Hillside Cottage, Kinnerton Lane, Higher Kinnerton, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building) - Amended Plans Received.
063634 - Convert one bay of disused barn into temporary accommodation for owners whilst renovation and refurbishment of main farm is carried out followed by use as single bed holiday let. Structural repair has been made to roof prior to re-roofing at Plas Yn Uan, Ffordd Y Pentre, Nercwys. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area) - Amended Plans Received.
063635 - Listed Building Application for the conversion of one bay of disused bam into temporary living accommodation whilst renovation and refurbishment of main farm is carried out followed by use as single bed holiday let at Plas Yn Llan, Ffordd Y Pentre, Nercwys.. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area) - Amended Plans Received. A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 7th January 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of
Flintshire County Council.
Dated this 17th day of December 2021.

NOTICE OF PROPOSAL
THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS ROADS IN BUCKLEY, MYNYDD ISA, NEW BRIGHTON, ALLTAMI, DRURY, BRYN Y BAAL AND BURNTWOOD 20MPH SPEED LIMIT (AMENDMENT NO. 01) ORDER 202-
Flintshire County Council propose to make an Order in exercise of its powers under Section 84 of the Road Traffic Regulation Act 1984 and Part IV of Schedule 9 to the Act and of sill ottier enabling powers, the effect of which will be to amend The Flintshire County Council (Various Roads) (20mph, 30mph, 40mph, 50mph and National Speed Limits. Restricted and Derestricted Roads) Order 2021, so as to impose: a) A speed limit of 20mph on:-
BUCKLEY
B5127 LIVERPOOL ROAD: From a point 42 metres south west of its junction with Alltami Road, to a point 181 metres north west of its junction with Smithy Lane.
SMITHY LANE: From its junction with the B5127 Liverpool Road, for a distance of 83 metres in a westerly direction.
EWLOE PLACE (THE WILLOW): From a point 19 metres North West of Ewloe Heath to a point 73 metres north west of its junction with Brookhill Way.
BROOK STREET: For its entire length
BANNEL LANE: From its junction with Brook Street, to a point 100 metres east of its junction with Little Mountain Road.
B5128 CHURCH ROAD: From its junction with the B5127 Liverpool Road to its junction with the A549, including the One Way Section.
COPPA VIEW: For its entire length
JUBILEE ROAD: For its entire length
DRURY NEW ROAD: For its entire length
GLOBE WAY: For its entire length
STANDARD ROAD: For its entire length
PADESWOOD ROAD SOUTH: From a point 87 metres south of its junction with Megs Lane, to a point 130 metres north of its junction with the A5118.
NEW BRIGHTON
BRYN LANE: From its junction with the A5119 for its entire length
NEW BRIGHTON ROAD: From its junction with the A5119, to a point 304 metres North West of its junction with Cae Isa.
CAE ISA: For its entire length
DRURY
DRURY LANE; From its junction with the B5128 Church Road, to a point 117 metres north west
of its junction with Slack Lane.
BURNTWOOD
BURNTWOOD ROAD: From its junction with Drury Lane, to a point 50 metres north of its junction with Dinghouse Wood. MYNYDD ISA
BRYN ROAD: From its junction with Chambers lane to its junction with Alltami Road
CHAMBERS LANE: From its junction with the A549 Mold Road, to a point 39 metres south of its junction with Mercia Drive. BRYN Y BAAL
BRYN Y BAAL ROAD: For its entire length.
ALLTAMI
ALLTAMI ROAD: For its entire length
WHITE FARM ROAD: For its entire length
In all other respects the present provisions of The Flintshire County Council (Various Roads) (20mph, 30mph, 40mph, 50mph and National Speed Limits. Restricted and Derestricted Roads) Order 2021 will remain in force.
A copy of the Notice, the proposed Order, Map Schedules showing the roads affected by the proposal and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order, may be inspected during normal opening hours at Buckley Connects, Buckley Library, The Precinct, Buckley, Flintshire, CH7 2EF or they can be viewed on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the undersigned at the address below (quoting reference SS/JB/Buckley/20mph/01) by Friday 07th January 2022.
Katie Wilby Chief Officer (Streetscene & Transportation), County Hall, Mold,
Flintshire, CH7 6NF.
Dated this 17th day of December 2021.
www.flintshire.gov.uk  County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN 6L ERTHYGL12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
063625 - Newid defnydd o dir amaethyddol i ffurfio estyniad i'r cwrtil preswyl, codi wal gynnal a thiriunio yn 11 Oakwood Drive, Drury, Bwcle. (Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud a hi ac mae'n effeithio ar hawl dramwy gyhoeddus).
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
063714 - Adeiladu adeilad amaethyddol ym Mwthyn Hillside, Lon Kinnerton, Higher Kinnerton, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig) - Derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig.
063634 - Trosi un bae o ysgubor segur i fod yn llety dros dro i'r perchnogion tra bydd gwaith adfer ac adnewyddu'r brif fferm yn cael ei wneud, ac wedi hynny, yn llety gwyliau un ystafell wely. Gwnaed atgyweiriad strwythurol i'r to cyn ail-doi yn Plas yn Llan, Ffordd y Pentre, Nercwys. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu wedd Ardal Gadwraeth) - Derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig. '
063635 - Cais Adeilad Rhestredig i drawsnewid un gilfach o ysgubor nad yw'n cael ei ddefnyddio lety byw dros dro, tra bod gwaith adnewyddu ac ailwampio yn cael ei wneud i'r prif fferm, ac yn dilyn hynny ei ddefnyddio fel llety gwyliau un ystafell wely ym Mhlas yn Uan, Ffordd y Pentre, Nercwys.. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth) - Derbyniwyd Cynlluniau Diwygiedig.
Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 7 lonawr 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint.
Dyddiedig 17 Rhagfyr 2021.

HYSBYSIAD O GYNNIG
GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT
FFYRDD AMRYWIOL YM MWCLE, MYNYDD ISA, NEW BRIGHTON, ALLTAMI, DRURY, BRYN BAAL A BURNTWOOD TERFYN CYFLYMDER 20MYA (DIWYGIAD RHIF 01) 202-
Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu gwneud Gorchymyn drwy arfer ei bwerau dan Adran 84 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Rhan IV Atodlen 9 o'r Ddeddf a phob pwer galluogi arall, bydd yr effaith i ddiwygio Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Ffyrdd Amrywiol) (20mya, 30mya, 40mya, 50mya a'r Terfynau Cyflymder Cenedlaethol. Terfyn Ffyrdd Cyfyngedig a Heb Gyfyngiad) 2021, er mwyn gosod: a) Terfyn cyflymder o 20mya ar: -
BWCLE
B5127 FFORDD LERPWL: 0 bwynt 42 metr i'r de-orllewin o'i chyffordd a Ffordd Alltami, hyd at bwynt 181 metr i'r gogledd-orilewin o'i chyffordd a Smithy Lane.
SMITHY LANE: O'i chyffordd aVr B5127 Ffordd Lerpwl, am bellter o 83 metr i gyfeiriad y gorilewin.
EWLOE PLACE (THE WILLOW): 0 bwynt 19 metr i'r gogledd-orllewin o Ewloe Heath at bwynt 73 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd a Brookhill Way.
BROOK STREET: Am ei hyd cyfan.
BANNEL LANE: O'i chyffordd a Brook Street, at bwynt 100 metr i'r dwyrain o'i chyffordd a Little Mountain Road.
B5128 CHURCH ROAD: O'i chyffordd a'r B5127 Ffordd Lerpwl i'w chyffordd a'r A549, yn cynnwys y rhan unffordd.
COPPA VIEW: Am ei hyd cyfan.
JUBILEE ROAD: Am ei hyd cyfan.
DRURY NEW ROAD: Am ei hyd cyfan.
GLOBE WAY: Am ei hyd cyfan.
STANDARD ROAD: Am ei hyd cyfan.
PADESWOOD ROAD SOUTH: 0 bwynt 87 metr i'r de o'i chyffordd a Megs Lane, i bwynt 130 metr i'r gogledd o'i chyffordd a'r A5118.
NEW BRIGHTON
BRYN LANE: O'i chyffordd a'r A5119 am ei hyd cyfan.
NEW BRIGHTON ROAD: O'i chyffordd gyda'r A5119, at bwynt 304 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd a Chae Isa.
CAE ISA: Am ei hyd cyfan.
DRURY
DRURY LANE; O'i chyffordd gyda'r B5128 Church Road, at bwynt 117 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd a Slack Lane.
BURNTWOOD
BURNTWOOD ROAD: O'i chyffordd a Drury Lane, at bwynt 50 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Dinghouse Wood.
MYNYDD ISA
BRYN ROAD: O'i chyffordd a Chambers Lane i'w chyffordd a Ffordd Alltami.
CHAMBERS LANE: O'i chyffordd S'r A549 Ffordd yr Wyddgrug, at bwynt 39 metr i'r de o'i chyffordd a Mercia Drive.
BRYN Y BAAL
BRYN Y BAAL ROAD: Am ei hyd cyfan.
ALLTAMI
FFORDD ALLTAMI: Am ei hyd cyfan.
WHITE FARM ROAD: Am ei hyd cyfan.
Ym mhob ystyr arall, bydd darpariaethau presennol Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Ffyrdd Amrywiol) (20mya, 30mya, 40mya, 50mya a'r Terfynau Cyflymder Cenedlaethol. Terfyn Ffyrdd Cyfyngedig a Heb Gyfyngiad) 2021 yn parhau mewn grym.
Gellir archwilio copi o'r Hysbysiad, y Gorchymyn arfaethedig, Mapiau yn dangos pa ffyrdd y bydd y cynnig yn effeithio arnynt a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau agor arferol, yn swyddfa Cyswllt Bwcle, Liyfrgell Bwcle, Y Precinct, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 2EF neu gellir eu gweld ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk

> Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig.
Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r sail ar gyfer gwrthwynebu, yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod yn y cyfeiriad isod (gan ddyfynnu cyfeimod SS/JB/Buckley/20mph/01) erbyn dydd Gwener, 07 lonawr 2022.
Katie Wilby, Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant),Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug.Sir y Fflint, CH7 6NF. Dyddiedig dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021.

www.siryfflint.gov.uk

- Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Attachments

MFN0639237.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices