Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition Of Through Traffic Order Road Traffic

Notice ID: MFN0649005

Notice effective from
4th March 2022 to 3rd April 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 - NOTICE UNDER

ARTICLE 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.

063628 - Change of Use of agricultural land to form an extension to the residential curtilage, erection of retaining wall and landscaping at 11, Oakwood Grove, Drury, Buckley. (This application affects a public right of way) (The proposed development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates)

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 25th March 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

orin writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

orin

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 4th day of March 2022.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC

REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 DEESIDE INDUSTRIAL PARK

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicles from proceeding in the following roads on Deeside Industrial Park in the County of Flintshire:

1. A548 Westbound Dual Carriageway, between its junctions with Tenth Avenue Roundabout and Kelsterton Interchange;A548 Westbound Dual Carriageway, between its junctions with Tenth Avenue Roundabout and Kelsterton Interchange;

2. A548 Eastbound Dual Carriageway, between its junctions with Kelsterton Interchange and Tenth Avenue RoundaboutA548 Eastbound Dual Carriageway, between its junctions with Kelsterton Interchange and Tenth Avenue Roundabout

The reason for the closures is to facilitate carriageway resurfacing and associated works by Flintshire County Council; Streetscene and Transportation.

The alternative routes for vehicles will be advertised on site by the use of prescribed signs.

The Order comes into force on the 07th March 2022, or as soon as possible thereafter. The roads will be closed for two weeks or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 042428.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 4th day of March 2022.

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC

REGULATION ACT 1984 - SECTION 14 GARDEN CITY

Flintshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from proceeding in Farm Road between its junctions with Bridge View and Brookside, Garden City in the County of Flintshire. The reason for the closure is to facilitate installation of a high voltage electric cable with associated works by Power On Connections. The alternative route available for vehicles will be signed accordingly by the use of prescribed signs.

The Order comes into force on the 07th March 2022. It is anticipated that the road will only be closed for 3 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 042429.

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated this 4th day of March 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU

CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN OL ERTHYGL 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063628 - Newid defnydd o dir amaethyddol i ffurfio estyniad i'r cwrtil preswyl, codi wal gynnal a thirlunio yn 11 Oakwood Drive, Drury, Bwcle. (Mae'r cais hwn yn effeithio ar hawl dramwy gyhoeddus). (Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud a hi). Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 25 Mawrth 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.

A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac

Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint

Dyddiedig 4 Mawrth 2022.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y ffyrdd canlynol ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint:

1. A548 tua'r gorllewin rhwng ei chyffyrdd a Chylchfan Tenth Avenue a Chyfnewidfa Kelsterton;A548 tua'r gorllewin rhwng ei chyffyrdd a Chylchfan Tenth Avenue a Chyfnewidfa Kelsterton;

2. A548 tua'r dwyrain rhwng ei chyffyrdd a chyfnewidfa Kelsterton a Chylchfan Tenth Avenue.A548 tua'r dwyrain rhwng ei chyffyrdd a chyfnewidfa Kelsterton a Chylchfan Tenth Avenue.

Mae angen cau'r ffyrdd er mwyn i Wasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth Cyngor Sir y Fflint roi wyneb newydd ar y ffordd ac ymgymryd a gwaith cysylltiedig.

Bydd arwyddion penodol wedi'u gosod ar y safle i ddangos y llwybrau teithio amgen ar gyfer cerbydau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 07 Mawrth 2022, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am bythefnos, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt, ond dim mwy na deunaw mis.

A B/FCC (TTRO) 042428.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.

Dyddiedig 04 Mawrth 2022.

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

GARDEN CITY

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Farm Road rhwng ei chyffyrdd a'r Bridge View a Brookside, Garden City yn Sir Y Fflint. Y rheswm dros gau'r ffordd yw er mwyn hwyluso gosod cebl trydan foltedd uchel gyda gwaith cysylltiol gan Power On Connections. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod yn dangos y ffordd amgen ar gyfer cerbydau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 7 Mawrth 2022. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am 3 wythnos yn unig, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt, ac ni chaiff fod ar gau am gyfnod mwy na deunaw mis.

A B/FCC (TTRO) 042429.

Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.

Dyddiedig 04 Mawrth 2022.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,

Sir y Fflint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0649005.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices