Search for more Public Notices in your area
Planning

Flintshire, Planning Notice

Notice ID: MFN0651039

Notice effective from
18th March 2022 to 17th April 2022


Town & Country Planning Act 1990
Town And Country Planning (General Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 - Notice Under Article 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 063625 - Change of Use of agricultural land to form an extension to the residential curtilage, erection of retaining wall and landscaping at 11, Oakwood Grove, Drury, Buckley. (This application affects a public right of way) (The proposed development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area to which the application relates)

PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
064019 - Proposed construction of new two-storey building comprising 2no. one bedroom flats on land to rear of 9, Chester Street, Mold (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

064020 - Proposed demolition of existing single-storey flat roof structure, formerly used as additional office space on land to rear of 9, Chester Street, Mold. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 8th April 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date. A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 18th day of March 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold,
Flintshire
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU CYFFREDINOL) (CYMRU) 2012 - HYSBYSIAD YN
OL ERTHYGL 12
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 063625 - Newid defnydd o dir amaethyddol i ffurfio estyniad i'r cwrtil preswyl, codi wal gynnal a thirlunio yn 11 Oakwood Drive, Drury, Bwcle. (Mae'r cais hwn yn effeithio ar hawl dramwy gyhoeddus). (Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio a darpariaethau'r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal y mae'r cais yn ymwneud a hi).
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG
AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990
RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
064019 - cais i adeiladu adeilad deulawr newydd yn cynnwys 2 fflat un ystafell wely ar dir y tu 6l i 9 Stryd Caer, yr Wyddgrug. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu edrychiad Ardal Gadwraeth).

064020 - cais i ddymchwel strwythur to fflat unllawr yr arferid ei ddefnyddio fel lle swyddfa ychwanegol ar dir y tu 6l i 9 Stryd Caer, yr Wyddgrug. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu edrychiad Ardal Gadwraeth).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 8 Ebrill 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac
Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint.
Dyddiedig 18 dirwnod o Mawrth 2022.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0651039.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices