Search for more Public Notices in your area
Planning

Flintshire, Multi Planning and Traffic Notices

Notice ID: MFN0652864

Notice effective from
1st April 2022 to 1st May 2022


Town & Country Planning Act 1990

Town And Country Planning (General Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 - Notice Under
Article 12

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 064214 - Demolition of existing buildings, erection of a building to comprise production facility, office, machinery housing and internal storage area and recycling facility, erection of 3 silos, creation of new vehicular and pedestrian accesses, creation of forklift truck accesses, construction ofinternal roadway and car parking at Kingspan, Greenfield Business Park 2, Bagillt Road, Greenfield, Holywell.


Planning (Listed Building And Conservation Areas) Act 1990
The Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
064210 - Overhead lines from Holywell Grid Station through Lloc to Talacre at Holywell Grid Substation to Point of Ayr, Talacre. (This development affects the setting of a Listed Building) (This application affects a public right of way).

064211 - Construction of a single storey steel frame building to match the existing at Unit 35, Greenfield Business Park, Bagillt Road, Greenfield, Holywell. (This development affects the setting of a Listed Building).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 22nd April 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

orin writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
orin
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 1st day of April 2022.


Notice of Extension of Temporary Prohibition of Pedestrians order
Road traffic Regulation act 1984 - Section 14
Flintshire County Council (Public Footpath No. 8 in the Community of Higher Kinnerton) (Temporary
Prohibition of Pedestrians) Order 2020

The above Order came into force from the 26 October 2020 for a period of 6 months, until and including 25th April 2020, the order has since been extended with the approval of the welsh government until and including 25th April 2022.
Notice is now hereby given that the said Order made by Flintshire County Council on the 21 October 2020 is hereby extended with the approval of the Welsh Government and will continue in force until and including 25 October 2022, or until works are completed, whichever is earlier. The effect of the Order is that no person shall proceed in using that section of Public Footpath No.8 in the Community of Higher Kinnerton fromits junction with Lower Mountain Road, Pen y Ffordd, at NGR 33104 36227 to its junction with Hulleys Close, Pen y Ffordd, at NGR 33067 36239.
The reason for the continued closure is for Health and Safety reasons during development works to negate the likelihood of danger to the public. The developer has made a route available along the above closure save for the below mentioned section of footpath which will remain closed due to works:
That section of Public Footpath No. 8 in the Community of Higher Kinnerton from its junction with Lower Mountain Road, Pen y Ffordd, at NGR 33104 36227 to its junction with Rhodfa Gladstone, part of the new Redrow estate, Pen y Ffordd, at NGR 33079 36237. There is no alternative route available. AB/FCC031874
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire
Dated this 1st day of April 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire


Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990
Gorchymyn Cynllunio Gwlad A Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu
Cyffredinol) (Cymru) 2012 - Hysbysiad Yn Ol Erthygl 12

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 064214 - Dymchwel adeiladau presennol, adeiladu adeilad yn cynnwys cyfleuster cynhyrchu, swyddfa, ty peiriannau ac ardal storfa fewnol a chyfleuster ailgylchu, adeiladu 3 seilo, creu mynediad newydd i gerbydau a cherddwyr, creu mynediad ar gyfer tryc fforch godi, adeiladu ffordd fewnol a maes parcio yn Kingspan, Parc Busnes Maes Glas 2, Ffordd Bagillt, Maes Glas, Treffynnon.


Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
064210 - Llinellau uwchben o Orsaf Grid Treffynnon drwy Lloc i Dalacre yn Is-orsaf Grid Treffynnon i Point of Ayr, Talacre. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig) (Mae'r cais hwn yn effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus).

064211 - Adeiladu adeilad ffram dur un llawr i gyfateb yr un presennol yn Uned 35, Parc Busnes Maes Glas, Ffordd Bagillt, Maes Glas, Treffynnon). Mae'r datablygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig).

Gellir aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 22 Ebrill 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac
Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint Dyddiedig 1 diwrnod o Ebrill 2022.


Rhybudd O Ymestyn Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 -Adran 14
Gorchymyn Cyngor Sir Y Fflint (Llwybr Cyhoeddus Rhif 8 Yng Nghymuned Higher Kinnerton) (Gwahardd Cerddwyr Dros Dro) 2020

Daeth y Gorchymyn uchod i rym ar 26 Hydref 2020 am gyfnod o 6 mis, hyd at, ac yn cynnwys, 25 Ebrill 2020. Ers hynny, mae'r Gorchymyn wedi'i ymestyn gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru, hyd at, ac yn cynnwys, 25 Ebrill 2022.
Rhoddir rhybudd drwy hyn fod y Gorchymyn uchod a wnaed gan Gyngor Sir y Fflint ar 21 Hydref 2020 wedi'i ymestyn gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru, hyd at, ac yn cynnwys, 25 Hydref 2022, neu hyd y bydd y gwaith wedi'i gwblhau - pa bynnag un sydd gyntaf.
Effaith y Gorchymyn yw na chaiff unrhyw un barhau i ddefnyddio'r rhan honno o Lwybr Troed Cyhoeddus Rhif 8 yng Nghymuned Higher Kinnerton o'i gyffordd a Lower Mountain Road, Pen y Ffordd, yn NGR 33104 36227 at ei gyffordd a Hulleys Close, Pen y Ffordd yn NGR 33067 36239.
Mae'n rhaid i'rllwybr barhau i fod ar gau am resymau Iechyd a Diogelwch yn ystod gwaith datblygu er mwyn atal perygl i'r cyhoedd. Mae'r datblygwr wedi darparu llwybr arall sy'n cydredeg a'r llwybr sydd ar gau uchod ac eithrio'r rhan o'r llwybr a nodir isod, a fydd yn parhau i fod ar gau oherwydd y gwaith:
Y rhan honno o Lwybr Cyhoeddus Rhif 8 yng Nghymuned Higher Kinnerton o'i gyffordd a Lower Mountain Road, Pen y Ffordd, yn NGR 33104 36227 hyd at ei gyffordd a Rhodfa Gladstone, rhan o ystad newydd Redrow, Pen y Ffordd, yn NGR 33079 36237. Nid oes llwybr arall ar gael. AB/FCC031874
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Cyngor Sir
y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Dyddiad 1 dirwnod o Ebrill 2022.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,

Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0652864.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices