Search for more Public Notices in your area
Planning

Flintshire, Multiple Notices, Traffic and Planning

Notice ID: MFN0654685

Notice effective from
8th April 2022 to 8th May 2022


Town & Country Planning Act 1990
Planning (Listed Building And Conservation Areas) Act 1990
The Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 064264 - Listed Building Consent for the installation of a Fire Suppression System at Plas Ucha Farm, Tre-Mostyn, Holywell. (This development affects the special character and setting of a Listed Building).
064268 - Proposed outbuilding conversion and extension to form home office with off-road parking at Arweinfa, Gwaenysgor, Rhyl, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area).

064269 - Proposed demolition of stone wall within conservation area to create new access at Arweinfa, Gwaenysgor, Rhyl, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area)

064156 & 064262 - Listed Building Application - Change of Use from BT payphone box to house a defibrillator unit at Phone Box on Monastery Road, Pantasaph, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area) 064177 - Demolition of 3no. existing timber holidaylodges and replaced with 4 new holiday lodges at The Barracks, Pant Y Buarth, Gwernaffield, Mold, Flintshire. (This development affects the setting of a Listed Building).
064240 - Listed Building Application - Repairs to masonry, relaying of the roof covering, repair and re-pointing and renewing flashing of chimneys, redecorating of windows, rainwater goods and doors, and the replacement of two inappropriate uPVC windows. Internal ventilation within the roof space is also proposed to improve the energy performance at 42, Glynne Way, Hawarden, Flintshire (This development affects the special character of a Listed Building within a Conservation Area).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 29th April 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

orin writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
orin
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 8th day of April 2022.

Notice Of Temporary Speed Restriction Order Road Traffic Regulation Act
1984 - Section 14 Penyffordd/Hope

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicles from being driven at a speed exceeding 30mph on A550 Wrexham Road between its junctions with Wrexham Road (Penyffordd) and Kiln Lane (Hope), Penyffordd/Hope in the County of Flintshire. The reason for the closure is to facilitate Construction of footway with associated works by Flintshire County Council; Streetscene and Transportation.
The Order comes into force on the 11th April 2022. It is anticipated that the road will only be restricted for 16 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 042742
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire
Dated this 8th day of April 2022.

Notice Of Temporary Prohibition Of Through Traffic Order Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14 Bagillt

Flintshire County Council has made an Order which prohibits any
vehicle from proceeding in Gadlys Lane between its junctions with
Nant Y Glyn and Alt Celyn, Bagillt in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Drainage connection with
associated works by Thomas Contracting.
The alternative route available for vehicles will be signed accordingly
by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 11th April 2022. It is anticipated that the road will only be closed for 12 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 042741
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire
Dated the 8th day of April 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990
Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 064264 - Caniatad Adeilad Rhestredig ar gyfer gosod System Llethu Tan ar Fferm Plas Ucha, Tre-Mostyn, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a lleoliad Adeilad Rhestredig).
064268 - Trosiad arfaethedig o adeilad allanol ac estyniad i ffurfio swyddfa gartref gyda pharcio oddi ar y ffordd yn Arweinfa, Gwaenysgor, Y Rhyl, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

064269 - Dymchweliad arfaethedig o wal gerrig o fewn ardal gadwraeth i greu mynediad newydd yn Arweinfa, Gwaenysgor, Y Rhyl, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).

064156 & 064262 - Cais Adeilad Rhestredig - Newid Defnydd o flwch ffon talu BT i gartrefu uned diffibriliwr yn y Blwch Ffon ar Ffordd y Mynachdy, Pantasaph, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth) 064177 - Dymchwel 3 caban gwyliau pren presennol a gosod 4 caban gwyliau newydd yn eu lle yn The Barracks, Pant y Buarth, Gwernaffield, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig).
064240 - Cais Adeilad Rhestredig - Atgyweiriadau i waith maen, ailosod gorchudd y to, atgyweirio ac ail-bwyntio ac adnewyddu caeadau plwm i silio ymylon y simneiau, ailaddurno ffenestri, nwyddau dwr glaw a drysau, ac ailosod dwy ffenestr uPVC amhriodol. Cynigir hefyd awyru mewnol o fewn y to i wella perfformiad ynni yn 42, Glynne Way, Penarlag, Sir y Fflint (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Gadwraeth). Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 29 Ebrill 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac
Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint
Dyddiedig 8 diwrnod o Ebrill 2022.

Rhybudd O Orchymyn Cyfyngiad Cyflymder Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 - Adran 14
Penyffordd/Yr Hob

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbydau rhag cael eu gyrru ar gyflymder mwy na 30 mya ar yr A550 Ffordd Wrecsam rhwng ei chyffyrdd a'r Ffordd Wrecsam (Penyffordd) a Kiln Lane (Yr Hob), Penyffordd/Yr Hob yn Sir y Fflint.
Y rheswm dros gau'r ffordd yw er mwyn galluogi gwaith adeiladu troedffordd a gwaith cysylltiedig gan Gyngor Sir y Fflint; Strydwedd a Thrafnidiaeth.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 11 Ebrill 2022. Rhagwelir y bydd y ffordd wedi'i chyfyngu am 16 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt, ac ni chaiff fod ar gau am gyfnod mwy na deunaw mis.
A B/FCC (TTRO) 042742
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Dyddiad 8 diwrnod o Ebrill 2022.

Rhybudd O Orchymyn Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 - Adran 14 Bagillt

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Gadlys Lane rhwng ei chyffyrdd a Nant Y Glyn ac Allt Celyn, Bagillt yn Sir y Fflint.
Y rheswm dros gau'r ffordd yw er mwyn hwyluso gwaith cysylltu draeniau a gwaith cysylltiedig gan Thomas Contracting.

Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod yn dangos y ffordd amgen ar gyfer cerbydau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 11 Ebrill 2022. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am 12 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt, ac ni chaiff fod ar gau am gyfnod mwy na deunaw mis.
A B/FCC (TTRO) 042741
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Dyddiad 8 diwrnod o Ebrill 2022.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0654685.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices