Search for more Public Notices in your area
Planning

Flintshire, Planning Notice

Notice ID: MFN0656752

Notice effective from
29th April 2022 to 29th May 2022


Town & Country Planning Act 1990
Planning (Listed Building And Conservation Areas) Act 1990
The Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
064204 - Variation of condition 1 of 054276 to extend expiration date at Abbey House, Greenfield Road, Holywell. (This development affects the special character of a Listed Building).
064279 & 064280 - Planning and Listed Building Applications for Change of Use from Class B1 to C1. Proposed refurbishment and alterations to convert the Old Church School into an 8 bedroom Holiday Let at Old Church School, Halkyn, Holywell. (This development affects the setting of Listed Building within a Conservation Area). 064259 - Erection of a new standalone building to provide early years and wraparound childcare facility with additional site improvement works at Ysgol Y Llan Church in Wales Voluntary Aided Primary School, Whitford. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
064247 - To erect a small plaque to the exterior of the Town Hall at Flint Town Council, Town Hall, Market Square, Flint. (This development affects the special character of a Listed Building and also affects the setting of a Listed Building) 064266 - Listed Building Application for the reinstatement of a chimney stack, erection of a curtilage boundary wall and gates, installation of a surfaced domestic outdoor sitting area and parking spaces and retrospective consent for the removal of 20th century first floor shutters on the listed building at Warren Hall, Mold Road, Broughton. (This development affects the special character of a Listed Building).
064311 - Subdivision of the Former Argos Unit (ground floor) at the Daniel Owen Centre, Mold into two units and associated external alterations at Unit 1, Daniel Owen Precinct, Mold. (This development affects the setting of Listed Building within a Conservation Area). 064324 - Listed Building Application for the refurbishment of redundant outbuilding to provide an annex to main house within the existing building footprint. New slate roof and windows installed to existing openings at Hesp Alyn Farm, Church Road, Cilcain. (This development affects the special character of a Listed Building). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 20th May 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

orin writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
orin
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 29th day of April 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990
Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 064204 - Amrywio amod 1 o 054276 i ymestyn y dyddiad dod i ben yn Abbey House, Greenfield Road, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig). 064279 a 064280 - Ceisiadau Cynllunio ac Adeilad Rhestredig i Newid Defnydd o Ddosbarth B1 i Ddosbarth C1. Ailwampio ac addasiadau arfaethedig i droi Hen Ysgol yr Eglwys yn Dy Gwyliau 8 ystafell wely yn Hen Ysgol yr Eglwys, Helygain, Treffynnon. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad yr Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).
064259 - Codi adeilad ar ei ben ei hun i ddarparu cyfleuster gofal plant y blynyddoedd cynnar ac amlapio gyda gwaith gwella safle ychwanegol yn Ysgol y Llan, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Wirfoddol a Gynorthwyir, Chwitffordd. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth). 064247 - Codi plac bach ar du allan Neuadd y Dref yng Nghyngor Sir y Fflint, Neuadd y Dref, Stryd y Farchnad, y Fflint. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig a hefyd yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig).
064266 - Cais Adeilad Rhestredig i ailgodi corn simnai, codi wal ffin a gatiau, gosod arwyneb er mwyn creu ardal eistedd y tu allan i'r cartref a mannau parcio a chaniatad 6l weithredol i gael gwared a'r caeadau ffenestri 20 ganrif ar ffenestri'r llawr cyntaf yn Warren Hall, Ffordd yr Wyddgrug, Brychdyn. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig).
064311 - Rhannu hen uned Argos (llawr gwaelod) yng Nghanolfan Daniel Owen, yr Wyddgrug yn ddwy uned a'r gwaith ailwampio allanol cysylltiedig yn Uned 1, Canolfan Daniel Owen, yr Wyddgrug. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth).
1,
064324 - Cais Adeilad Rhestredig i ailwampio adeilad allanol diddefnydd i ddarparu anecs i'r prif dy o fewn 6l troed presennol yr adeilad. Gosod to llechi newydd a ffenestri newydd yn yr agoriadau presennol yn Fferm Hesp Alyn, Church Road, Cilcain. Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 20 Mai 2022 ar ein gwefan sef

www.siryfflint

. gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint. Dyddiedig 29 Ebrill 2022.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0656752.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices