Search for more Public Notices in your area
Planning

Flintshire, Multiple Planning Applications

Notice ID: MFN0658730

Notice effective from
13th May 2022 to 12th June 2022


TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES)
REGULATIONS 2012
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 064304 - Erection of new roof allowing additional living accommodation at first floor, extension to front of dwelling, provision of new pitched roof to garage and juliet balcony to rear at Kingsway, Gorsedd, Holywell. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area).
064157 - Installation of 3No. scooter stores to the car park including associated ground works to create alevel platform at Plas Gwernfrewi, New Road, Holywell. (Development affecting the character or appearance of a Conservation Area) 064414 & 064415 - Planning and Listed Building Applications for the erection of a wooden fence to secure the rear garden and a wooden shed used to store tools and garden equipment at Hawkesbury Hall, Mill Lane, Buckley. (This development affects the special character and setting of a Listed Building).
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 3rd June 2022 on our website at

www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning.

consultation@flintshire.gov.uk

orin writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
orin
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 13th day of May 2022.

www.flintshire.gov.uk

- County Hall, Mold,
Flintshire


DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012
HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 064304 - Codi to newydd gan alluogi llety preswyl ychwanegol ar y llawr cyntaf, estyniad i flaen annedd, darparu to ar oleddf newydd i garej a balconi Juliet yn y cefn yn Kingsway, Gorsedd, Treffynnon. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).
064157 - Gosod 3 storfa sgwter yn y maes parcio yn cynnwys gwaith tir cysylltiedig i greu platfform gwastad ym Mhlas Gwenffrewi, New Road, Treffynnon. (Datblygiad sy'n effeithio ar gymeriad neu ymddangosiad Ardal Gadwraeth).
064414 a 064415 - Ceisiadau Cynllunio ac Adeilad Rhestredig i godi ffens bren i ddiogelu gardd gefn a sied bren a ddefnyddir i gadw teclynnau a chyfarpar garddio yn Hawkesbury Hall, Mill Lane, Bwcle. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig a lleoliad Adeilad Rhestredig).
Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 3 Mehefin 2022 ar ein gwefan sef www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at planning.consultation@flintshire.gov.uk neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac
Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint
Dyddiedig 13 diwrnod o Mai 2022.
www.siryfflint.gov.uk - Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0658730.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices