Search for more Public Notices in your area
Planning

High Street, Planning Notice

Notice ID: MFN0659529

Notice effective from
20th May 2022 to 19th June 2022

TOWN & COUNTRY PLANNING ACT 1990
PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES)
REGULATIONS 2012


NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
064462 & 064463 - Listed Building Application - Conversion of former bank into 5no.self-contained apartments and 1no, retail/office unit on ground floor at former HSBC, 17, High Street, Holywell, Flintshire. (This development affects the special character of a Listed Building).

A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 10th June 2022 on our website at www.flintshire.gov.uk/planningapplicationsdatabase.
Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to planning. consultation@flintshire.gov.uk or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.
A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council
Dated this 20th day of May 2022.
www.flintshire.gov.uk - County Hall, Mold, Flintshire


DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
DEDDF GYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) (CYMRU) 2012


HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod.
064462 & 064463 - Cais Adeilad Rhestredig - Trosi hen fanc yn 5 fflat hunangynhaliol ac 1 un uned fanwerthu/swyddfa ar lawr gwaelod hen fanc HSBC, Stryd Fawr, Treffynnon, Sir y Fflint (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig).

Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 10 Mehefin 2022 ar ein gwefan sef
www.siryfflint.gov.uk/cronfaddataceisiadaucynllunio.
Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at planning.consultation@flintshire.gov.uk neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint
Dyddiedig 20 diwrnod o Mai 2022.

www.siryfflint.gov.uk - Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Attachments

MFN0659529.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices