Search for more Public Notices in your area
Planning

Flintshire, Multiple Planning Notices

Notice ID: MFN0662440

Notice effective from
10th June 2022 to 10th July 2022


Town & Country Planning Act 1990 Planning (Listed Building And Conservation Areas) Act 1990
The Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation.
064429 - Proposed rear extensions, relocation of main entrance and reinstatement of front low level boundary wall at Church Gate Cottage, Church Road, and Northop (This development affects the setting of a Listed Building within a Conservation Area). A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 1st July 2022 on our website at

https://

planning.agileapplications.co.uk/flintshire. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date.

A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council Dated this 10th day of June 2022.


Notice Of Temporary Prohibition Of Through Traffic Order
Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14
Various Roads In Flintshire Various

Flintshire County Council has made an Order which will prohibit any vehicles from proceeding in any of the following roads:
1. A549 Mold Road, between its junctions with Springfield Drive and Park Avenue

2. Burntwood Road, between its junctions with Drury Lane and Woodlands Drive

3. A548 Westbound Dual Carriageway, between its junctions with Tenth Avenue Roundabout and Kelsterton interchange

4. A548 Eastbound Dual Carriageway, between its junctions with Kelsterton Interchange and Tenth Avenue roundabout

The reason for the closures is to facilitate Carriageway Resurfacing and associated works by Flintshire county Council; Streetscene & Transportation.
The alternative routes for vehicles will be advertised on site by the use of prescribed signs.
The Order comes into force on the 13 June 2022, or as soon as possible thereafter. It is anticipated that the roads will be closed for 3 weeks, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 043276
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire
Dated this 10th day of June 2022.


Notice Of Making The Flintshire County Council (Ffordd Eldon, Soughton) (Prohibition Of Driving) Order 2022

Notice is hereby given that on the 7th June 2022, The Flintshire County Council ("the Council") made an Order under Section 1 (1) (d) and (f) of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be:
1. To prohibit any vehicle from entering or leaving Ffordd Eldon,
Soughton at its south easterly junction with Vownog Newydd For the purposes of this Order, 'Ffordd Eldon' - Shall mean the service road that is between Vownog Newydd and Ffordd Eldon adjacent to Lavender View.
Should you wish to view a copy of this Notice, the Order which will come into operation on the 10th June 2022, together with a plan showing the length of road to which the Order relates and a statement of the Council's reasons for the making of the Order it is advisable that you view them on our website at

www.Flintshire.gov.uk

> Resident > Roads, Streets and Travel > Traffic Regulation Orders or you can request a copy of the documents by emailing Streetscene@flintshire.

gov.uk

or calling 01352701234.
If you wish to question the validity of the order or any of its provisions on the grounds that any requirements of the Act or any instruments made under it has not been complied with, you may, within 6 weeks from the date on which the order is made, apply for the purpose to the High Court.
Dated this 10th day of June 2022.
Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene & Transportation), County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold,
Flintshire

Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990 Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 064429 - Estyniadau arfaethedig i'r cefn, adleoli'r brif fynedfa ac ailosod wal derfyn lefel isel flaen yn Church Gate Cottage, Ffordd Eglwys, Llaneurgain. (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar osodiad Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth). Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 1 Gorffennaf 2022 ar ein gwefan sef

https://planning.agileapplications.co.uk/flintshire

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau ynglyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod.
A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint
Dyddiedig 10 diwrnod o Mehefin 2022.

Rhybudd O Orchymyn Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 - Adran 14
Gwahanol Ffyrdd Yn Sir Y Fflint Amrywiol

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:
1. A549 Ffordd Yr Wyddgrug, rhwng ei chyffordd gyda Rhodfa Springfield a Park Avenue

2. Burntwood Road, rhwng ei chyffordd gyda Drury Lane a Woodlands Drive

3. A548 Cerbytffordd Tua'r Gorllewin, rhwng ei chyffyrdd gyda Chylchfan Tenth Avenue a chyfnewidfa Kelsterton

4. A548 Cerbytffordd Tua'r Dwyrain, rhwng ei chyffyrdd gyda chyfnewidfa Kelsterton a chylchfan Tenth Avenue

Mae angen cau'r ffyrdd er mwyn caniatau i roi arwyneb newydd ar y gerbytffordd ac ymgymryd a gwaith cysylltiedig gan Gyngor Sir y Fflint; Strydwedd a Thrafnidiaeth.
Bydd arwyddion penodol wedi'u gosod ar y safle i ddangos y llwybrau teithio amgen ar gyfer cerbydau.
Fe ddaw'r Gorchymyn i rym ar 13 Mehefin 2022, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am 3 wythnos yn unig, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau'n gynt, ac ni chaiff fod ar gau am gyfnod mwy na deunaw mis.
A B/FCC (TTRO) 043276
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Dyddiedig 10 diwrnod o Mehefin 2022.

Hysbysiad O Gynnig Gorchymyn (Ffordd Eldon, Soughton) (Gwahardd Gyrru) Cyngor Sir Y Fflint 2022
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn ar xfed 7 Mehefin 2022 o dan Adran 1 (1) (d) ac (f) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ac o dan bob grym galluogi arall a fydd yn:-1. Gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd i mewn neu allan o Ffordd Eldon, Soughton, ar ei chyffordd de-ddwyreiniol a Vownog Newydd. At ddibenion y gorchymyn hwn, bydd 'Ffordd Eldon' yn golygu'r ffordd wasanaeth sydd rhwng Vownog Newydd a Ffordd Eldon, cyfagos i Lavender View.
Pe byddech yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn a fydd yn dod i rym ar yr 10fed Mehefin 2022, ynghyd a chynllun sy'n dangos hyd y ffordd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud a hi a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, fe'ch cynghorir i chi eu gweld ar ein gwefan yn

www.Flintshire.gov.uk

> Preswylydd> Ffyrdd, Strydoedd a Theithio> Gorchmynion Rheoleiddio Traffig neu gallwch ofyn am gopi o y dogfennau trwy e-bostio

Streetscene@flintshire.gov

. uk neu ffonio 01352701234.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw un o'i darpariaethau ar sail nad yw neu ydynt o fewn pwerau'r Deddfau, neu na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Deddfau neu unrhyw offeryn a wnaed o dan y Deddfau, wneud cais i'r Uchel Lys cyn pen chwe wythnos ar 6l dyddiad y Gorchymyn. Dyddiedig y 10 fed diwrnod o Mehefin 2022.

Katie Wilby, Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant),

Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0662440.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices