Search for more Public Notices in your area
Traffic

Flintshire, Multiple Planning Notices

Notice ID: MFN0663286

Notice effective from
17th June 2022 to 17th July 2022


Town & Country Planning Act 1990

Planning (Listed Building And Conservation Areas) Act 1990

The Planning (Listed Buildings And Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following application(s) have been made to the Flintshire County Council in respect of the above legislation. 064266 - Listed Building Application for the reinstatement of a chimney stack, erection of a curtilage boundary wall and gates, installation of a surfaced domestic outdoor sitting area and parking spaces and retrospective consent for the removal of 20th century first floor shutters on the listed building at Warren Hall, Mold Road, Broughton. (This development affects the special character of a Listed Building). (Additional Information Received). 064445 - Application for approval of reserved matters following outline approval reference: 061125 at South Camp, Welsh Road, Garden City, Deeside. (This development affects the special character of a Listed Building)
A copy of the application, plans and other documents may be inspected by members of the public until 8th July 2022 on our website at

https://planning.agileapplications.co.uk/flintshire

. Any person who wishes to make representation about the above application should make them via the website, by e-mail to

planning.consultation@flintshire.gov.uk

or in writing to the Chief Officer (Planning, Environment & Economy), Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF quoting the relevant reference number by the above date. A N Farrow, Chief Officer (Planning, Environment & Economy) on behalf of Flintshire County Council. Dated this 17th day of June 2022.

Temporary Traffic Notice
Flintshire County Council Temporary Prohibition Of Through Traffic Order
Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14 Hawarden

The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 17 June 2022 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Manor Lane between its junctions with B5125 Chester Road and Manor Road, Hawarden in the County of Flintshire. The reason for the closure is to facilitate Drainage Connection with associated works by Portal Construction NW Limited. The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs. It is anticipated that the Order will come into force on 04 July 2022, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for 3 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 043434

Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire.

Dated 17th day of June 2022.


Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012

HYSBYSIR DRWY HYN fod y cais/ceisiadau a ganlyn wedi'u cyflwyno i Gyngor Sir y Fflint yng nghyswllt y ddeddfwriaeth uchod. 064266 - Cais Adeilad Rhestredig i ailosod corn simnai, codi wal ffin a gatiau, gosod man eistedd y tu allan wedi'i arwynebu a llefydd parcio a chaniatad 6l gweithredol i dynnu'r caeadau 20fed ganrif ar ffenestri llawr cyntaf yr adeilad rhestredig yn Warren Hall, Ffordd yr Wyddgrug, Brychdyn, (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig Adeilad Rhestredig) (Gwybodaeth ychwanegol wedi'i derbyn) 064445 - Cais i gymeradwyo materion wedi'u cadw'n 6l yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol rhif: 061125 yn South Camp, Welsh Road, Garden City, Glannau Dyfrdwy (Mae'r datblygiad hwn yn effeithio ar gymeriad arbennig adeilad rhestredig)
Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi o'r cais, cynlluniau a dogfennau eraill tan 8 Gorffennaf 2022 ar ein gwefan sef

https://planning.agileapplications.co.uk/flintshire

. Dylai unrhyw un sydd am roi sylwadau yngyn a'r cais uchod wneud hynny trwy'r wefan, trwy e-bost at

planning.consultation@flintshire.gov.uk

neu yn ysgrifenedig, gan eu hanfon at y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF gan nodi'r cyfeirnod perthnasol erbyn y dyddiad uchod. A N Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac
Economi) ar ran Cyngor Sir y Fflint.
Dyddiedig 17 diwrnod o Mehefin 2022.

Hysbysiad Traffig Dros Dro Cyngor Sir Y Fflint
Gorchymyn Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 -Adran 14 Penarlag
Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn yn bwriadu gwneud Gorchymyn nid cynt na 7 diwrnod o 17 Mehefin 2022 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Manor Lane rhwng ei chyffyrdd a'r B5125 Chester Road a Manor Road, Penarlag yn Sir y Fflint. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso'r gwaith o osod Cysylltiad Draenio a'r gwaith cysylltiedig gan Portal Construction NW Limited. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.
Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 04 Gorffennaf 2022, neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am 3 wythnos yn unig, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis.
A B/CSFf (TTRO) 043434
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
Dyddiedig 17 diwrnod o Mehefin 2022.

Attachments

MFN0663286.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices