Search for more Public Notices in your area
Planning

Flintshire, Notice of Proposed Disposal of Public Open Space Land

Notice ID: MFN0664222

Notice effective from
24th June 2022 to 24th July 2022


Notice Of Proposed Disposal Of Public Open Space Land

In compliance with section 123 (2A) Local Government Act 1972, Flintshire County Council gives notice that it intends to dispose, by the grant of an easement, of part of open space land being the play area on the North side of Ffordd Derwyn, Penyffordd, Flintshire in connection with the installation of surface water and foul drainage pipes, associated manholes and inspection chambers and necessary ancillary apparatus. A copy of a plan of the easement strip may be inspected at Flintshire Connects, Buckley Library, The Precinct, Buckley, Flintshire, CH7 2EF during normal opening hours, andis available forinspection on the Council's website (Public Notices Section) at

www.flintshire.gov.uk

. Any objections, giving reasons, regarding the intended disposal, should be made, in writing, to Valuation and Estates Team, Flintshire County Council, Ty Dewi Sant, St. Davids Park, Ewloe CH5 3FF or by e-mail to

ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

to be received no later than 8 July 2022.

Gareth Owens - Chief Officer (Governance)

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire

www.flintshire.gov.uk

 - County Hall, Mold, Flintshire


Rhybudd O Fwriad I Waredu Man Agored Cyhoeddus

Er mwyn cydymffurfio ag adran 123 (2A) Deddf Llywodraeth Leol 1972, mae Cyngor Sir Y Fflint yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwaredu, drwy roddi hawddfraint, rhan o dir agored sef yr ardal chwarae ar ochr ogleddol Ffordd Derwyn, Penyffordd, Sir y Fflint yn gysylltiedig a gosod pibellau dwr wyneb a draenio dwr budr, tyllau caead cysylltiedig a siambrau archwilio a'r offer ategol angenrheidiol. Gellir archwilio copi o gynllun o'r llain hawddfraint yn Sir y Fflint yn Cysylltu, Llyfrgell Bwcle, The Precinct, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 2EF yn ystod oriau agor arferol, ac mae ar gael i'w archwilio ar wefan y Cyngor (Adran Hysbysiadau Cyhoeddus) yn

www.flintshire.gov.uk

. Os bydd rhywun yn dymuno gwrthwynebu, dylid gwneud hynny'n ysgrifenedig, gan roi rhesymau, a'i anfon i'r Tim Prisio ac Ystadau, Cyngor Sir y Fflint, Ty Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewlo CH5 3FF neu drwy e-bost at

ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

erbyn 8 Gorffennaf 2022 fan bellaf.

Gareth Owens - Prif Swyddog (Llywodraethu)

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Sir y Fflint Flintshire

COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0664222.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices